Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Better Life Coach is een merk van de onderneming

W8 Solutions bv
Waterdreef 5
9040 Gent

BE 0541.541.793

Contact : wim@betterlifecoach.be   0474 760 399

 1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website https://betterlifecoach.be. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Indien de klant een onderneming is,  primeren deze algemene voorwaarden op de aankoopvoorwaarden van de klant tenzij vooraf anders overeengekomen is.

 1. Aanbod

Het aanbod op deze website betreft online aankoop van e-learning pakketten, webinars, e-boeken, andere elektronische producten, en bestelling van coaching- en consultancy opdrachten. Voor wat betreft elektronische producten wordt op de website steeds duidelijk vermeld of het een aankoop betreft die de klant kan downloaden en behouden, dan wel een jaarlicentie voor online gebruik. Telkens minimaal 1 maand voor de einddatum van de licentie, zal de klant de keuze krijgen om de licentie te verlengen of stop te zetten. 

 1. Prijs

Alle prijzen op deze website zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen kosten, taksen of belastingen. Alle prijzen kunnen steeds wijzigen. De prijs die door de klant betaald dient te worden, is de prijs op de datum van de online bestelling of op de datum van het tekenen van de overeenkomst voor coaching of consultancy.

Online betalingen kunnen gebeuren via Bancontact, Visa of MasterCard kredietkaart, KBC/CBC of Belfius betaalknop.

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen van elektronische producten worden uiterlijk binnen de 2 werkdagen uitgevoerd, bestellingen van coaching- en consultancy opdrachten worden uitgevoerd op data bepaald in overleg tussen de klant en de onderneming.

Sommige elektronische producten zijn samengesteld en online beheerd door derden. De naam van de producent en online beheerder wordt steeds vermeld. In deze gevallen beperkt de aansprakelijkheid van de onderneming zich tot het activeren van het product, en het beantwoorden en behandelen van eventuele klachten van de klant over het product of online beschikbaarheid.

 1. Betalingstermijn

Alle producten en facturen van de onderneming zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de klant niet tijdig betaalt binnen de betalingstermijn, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd zijn door de klant. Indien de klant na het zenden van een eerste aanmaning in gebreke blijft, zal het factuurbedrag bovendien verhoogd worden met administratiekosten, met een minimum van 40 Euro. Tegelijk zal de uitvoering van de overeenkomst en/of online toegang onderbroken worden.

 1. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die als consument aankopen doen op deze website.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Alle voorwaarden zijn vermeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant, binnen de hoger vermelde termijn, een mail te versturen naar wim@betterlifecoach.be en een ondubbelzinnige verklaring afleggen over zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

De onderneming levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. De onderneming kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van de onderneming niet als bindend worden beschouwd.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren wim@betterlifecoach.be.  De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

De onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website of op de website aangekochte elektronische producten, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De onderneming verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 1. Intellectuele eigendom

Alle aangeboden producten mogen door klant geenszins gekopieerd, vermenigvuldigd of verder verspreid of verkocht worden. Toegangscodes of promocodes tot elektronisch producten mogen door de klant niet doorgegeven worden aan derden, zonder voorafgaandelijke toestemming van de onderneming.

 1. Klantenservice

Alle vragen en klachten kunnen door de klant gericht worden aan wim@betterlifecoach.be. De onderneming streeft ernaar om steeds binnen de 2 werkdagen te antwoorden. 

 1. Privacy policy en Cookies

De privacyverklaring en cookies policy is te vinden op de website.

 1. Wijziging algemene voorwaarden

De onderneming kan steeds deze algemene voorwaarden wijzigen.

 1. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Tenzij de klant een consument is, is de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, bevoegd voor de behandeling van geschillen.